Hyppää sisältöön

Luontokunnat.fi on Luontokunnat-verkoston verkkosivusto, joka tukee kuntia ja kaupunkeja niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Kunnilla on kykyä ja halua suojella, hoitaa ja käyttää monipuolisesti luonnon monimuotoisuuden tuottamia ekosysteemipalveluita. #luontokunnat

Ajankohtaista

Eteläsuomalainen räme
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 14.12: Suomen soiden monimuotoisuuden turvaaminen kuntatasolla 30.11.2021
Tilaisuudessa kuullaan miten Suomen soiden monimuotoisuutta voidaan turvata kuntatasolla. 
Lue lisää
Kompensaatiometsää
Ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki Lah­ti pi­lo­toi eko­lo­gis­ta kom­pen­saa­tio­ta en­sim­mäi­se­nä kau­pun­ki­na Suo­mes­sa 17.11.2021
Ekologisen kompensaation pilotissa Kytölä II -pientaloalueen rakentamisen aiheuttamaa luontoheikennystä kompensoidaan säilyttämällä Alvojärven alueen rantametsää. Lahden kaupungin ekologinen kompensaatiohanke on ensimmäinen, jossa kunta hyvittää taloudellisen toiminnan aiheuttamaa luontoheikennystä parantamalla luonnon tilaa toisaalla.
Lue lisää
Jurmon kylä
Kysely kuntaverkostojen yhteistilaisuuden sisällöstä 3.11.2021
Kuntaverkostot Canemure, Circwaste, FISS, FISU, Hinku, KETS, Luontokunnat – järjestävät vuosittain kuntatapahtuman, jonka tarkoituksena on tukea kuntia ilmastonmuutoksen hillintään, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvässä työssä. Seuraava kuntaverkostojen yhteistilaisuus järjestetään tiistaina 22.3.2022. Varaattehan ajankohdan jo tässä vaiheessa kalentereistanne.
Lue lisää
Ojaan asetettu köydellä yhteen sidottu rankanippu. Kuva: Henna Juntunen.
Puukunnostuksia Liedon ennallistetulla suolla 28.10.2021
Liedon pohjoisosassa lähellä Auraa sijaitseva kunnan omistama muutaman hehtaarin kokoinen suoalue ennallistettiin huhtikuun lopulla 2021. Suo ojitettiin perusteellisesti reilu 60 vuotta sitten, mutta työ on ollut tarpeeton, koska ojituksen vaikutus metsän kasvuun on ollut vaatimaton. Ennallistamisessa suo-ojat tukittiin yhtä reunaojaa lukuun ottamatta niistä aikanaan nostetulla turpeella.
Lue lisää
Kaupunkipuro
Luontokunnat-verkoston aamukahvit 9.11: Yhteistyöesimerkkejä vaelluskalakantojen kulkureittien avauksesta ja tietoisuuden lisäämisestä 28.10.2021
Tilaisuudessa kuullaan miten eri tahojen yhteistyöllä voidaan kunnostaa virtavesiä ja palauttaa uhanalaisia vaelluskalakantoja.
Lue lisää
Metsäsaareke
Kuntia mukaan hankeyhteistyöhön pölyttäjien auttamiseksi 27.10.2021
Tapio ja Suomen ympäristökeskus SYKE etsivät hankeyhteistyöhön kuntia, joilla olisi kiinnostusta toteuttaa maillaan pölyttäjien tilaa parantavia hoitotoimia. Toimien tulisi sijoittua talouskäytön ulkopuolella oleviin metsiin, kuten virkistysalueille. Kyseessä on MetsäGroupin avaama hankehaku, johon hakemukset tulee jättää marraskuun loppuun mennessä.
Lue lisää
Kaupunkiniitty
Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi 19.10.2021
Helmi-ohjelman konkreettisia luonnonhoitotöitä voidaan toteuttaa aiempaa laajemmin, sillä valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin myönnettävästä erityisavustuksesta. Erityisavustusta voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja vesiosuuskuntien elinympäristöjen tilaa parantaville hankkeille. Asetus on valtionavustuslain mukainen ja tulee voimaan 21.10. Ensimmäinen hakukierros aukeaa tästä seuraavana päivänä, eli 22.10.
Lue lisää
Stenbölen niitty
Lähiluonto on porvoolaisille tärkeätä 18.10.2021
Porvoon kaupungin Hyvinvointia luonnosta -kyselyyn vastanneet vierailevat lähiluonnossa joko viikoittain tai päivittäin. He kokevat saavansa luonnosta voimaa arjessa jaksamiseen ja luonnon koetaan parantavan hyvinvointia. Luonnossa oleskellaan puolesta tunnista muutamaan tuntiin. Käytetyimpiä luontokohteita ovat Porvoon keskustan läheiset lähiluontoalueet.
Lue lisää
Kaupunkiniitty

Kuntatietoa

Ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Kunnilla on tärkeä rooli maankäytön suunnittelussa, luontoalueiden hoidossa ja luontotietouden lisääjänä.

Lue luontokuntauutisia

Ilmakuva pääkaupunkiseudusta

Muiden verkostojen kuulumiset

Luontokunnat-verkosto tekee yhteistyötä muiden kuntaverkostojen kanssa, kuten Hinku ja Circwaste, joiden vinkkejä ja oppeja hyödynnetään luontokuntatoiminnassa.

Lue muiden verkostojen uutisia

Metsäpolku

Luontotietoa

Luontokunnat-verkostossa on mukana monia tahoja, jotka tuottavat ajankohtaista ja kunnille tärkeätä luontotietoa. Keräämme tutkimuksen ja verkostojen tuottamaa luontotietoa kuntien hyödynnettäväksi. 

Lue lisää luontotiedosta

Luontotietoa

Ennallistettua metsää
Ekologinen kompensaatio osaksi luontokadon hillitsemistä 1.10.2021
Luontokadon hillitsemiseksi lajien ja luontotyyppien taantuminen ja uhanalaistumiskehitys tulisi pysäyttää. Ihmisen toiminnan vuoksi menetetään merkittäviä luontoarvoja. Esimerkiksi yhteiskunnallisesti tärkeän infrastruktuurin rakentamista ei aina voi ohjata sinne, missä luonnolle ei aiheutuisi huomattavaa haittaa. Perinteisten suojelumenetelmien rinnalle tarvitaan uusia keinoja kuten ekologinen kompensaatio luonnon monimuotoisuutta turvaamaan.
Lue lisää
Varpuspöllö. Kuva Taru Suninen.
Uusi selvitys julki Pirkanmaan uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä 22.4.2021
Pirkanmaa on erittäin merkittävä maakunta Suomen uhanalaisten lajien säilymisen kannalta. Tämä käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta selvityksestä. Pirkanmaalle laaditaan tänä vuonna ensimmäisenä maakuntana Suomessa alueellinen biodiversiteettiohjelma.
Lue lisää
Lenninsiiven kansikuva
Lenninsiipi – lajinsuojelun verkkolehti 3/2021 ilmestynyt 6.4.2021
Tuoreimmassa Lenninsiivessä kerrotaan uusimpia lajistonsuojelun kuulumisia sekä tietoa tulevista retkistä ja tapahtumista.
Lue lisää
Mustakurkku-uikkkupariskunta
Lajien alueellinen uhanalaisuusarviointi 2020 on valmistunut 30.3.2021
Alueellinen uhanalaisuusarviointi on tehty valtakunnallisessa arvioinnissa elinvoimaisiksi (LC) ja silmälläpidettäviksi (NT) luokitelluille sammal-, putkilokasvi-, sieni-, jäkälä-, perhos- ja lintulajeille. Yhteensä alueellisesti uhanalaisia lajeja on 1 256.
Lue lisää
  • Tulosta sivu