Ympäristöministeriöltä tukea maakuntien liitoille ja kunnille tuulivoimarakentamisen selvityksiin

Uutinen 7.3.2022 klo 12.54

Ympäristöministeriön tiedote 7.3.2022 

Ympäristöministeriö on myöntänyt yhteensä 501 000 euroa kuudelle maakunnan liitolle ja viidelle kunnalle tuulivoimarakentamisen selvityksiin ja suunnitteluun. Helmikuun alussa päättyneessä erityisavustushaussa määrärahaa oli jaossa noin miljoona euroa. Tukea saivat kaikki hakuun osallistuneet hankkeet.

Maakuntien liittojen hankkeissa laaditaan selvityksiä, jotka tukevat tulevaa tai vireillä olevaa kaavoitusta. Hankkeista sisällöllisesti laajin on Lapin liiton tuulivoimaselvitys, jonka tuloksia hyödynnetään maakunta- ja kuntakaavoituksessa. Muut maakuntien liittojen hankkeet ovat tiettyihin aihealueisiin rajattuja tuulivoiman jatkoselvityksiä, jotka tehdään vireillä olevan maakuntakaavoituksen tueksi. Maakuntien liittojen hankkeissa keskeisiä teemoja ovat muun muassa sähkönsiirron merkitys tuulivoimaloiden alueiden suunnittelussa, tuulivoiman vaikutukset maisemaan ja linnustoon sekä tuulivoimaloiden osien liikennöitävyys satamista tuulivoimala-alueille.

Tuulimyllypuisto
Kuva Riku Lumiaro.

Kuntien hankkeista suurimmassa osassa kartoitetaan kunnan alueen tuulivoimapotentiaali. Selvityksissä korostetaan kunnan alueen paikallisten erityispiirteiden huomioimista. Kahdessa hankkeessa laaditaan selvityksiä tuulivoimayleiskaavoituksen pohjaksi.

Avustuksen hakijat painottavat hankkeiden perusteluissa, että selvityksillä on suuri merkitys tuulivoimaloiden sijainnin ohjauksessa, jotta tuulivoimaloiden haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. Hakemuksissa korostuu myös alueen asukkaiden osallistaminen tuulivoimahankkeisiin, jotta tuulivoiman hyväksyttävyyttä voidaan lisätä. Useassa hankkeessa järjestetään sidosryhmätilaisuuksia. Erityisesti kunnat tuovat hakemuksissaan esille myös sen, että selvitykset sujuvoittavat tuulivoimahankkeiden kaavoitus- ja lupamenettelyitä.

Avustuksilla toteutetaan hallitusohjelman kirjauksia tuulivoimarakentamisen edistämisestä. Avustukset perustuvat vuoden 2020 lisätalousarvioon, ja ne on käytettävä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Avustettavat hankkeet:

 • Lapin liitto, Lapin tuulivoimaselvitys, 130 000 euroa
 • Päijät-Hämeen liitto, Tuulivoimaselvityksen asukasvuorovaikutus ja linnustoarvioinnit, 40 600 euroa
 • Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan tuulivoima-alueiden maisemaselvitys, 28 000 euroa
 • Keski-Suomen liitto, Sähkönsiirron selvitys osana Keski-Suomen maakuntakaavaa 2040, 35 000 euroa
 • Pohjanmaan liitto, Sähkönsiirron toteutusmahdollisuudet seudullisesti merkittäviltä tuulivoima-alueilta Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, 14 000 euroa
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto, Liikennöitävyysselvitys Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueelle, 35 000 euroa
 • Salon kaupunki, Hajala-Hangassuon osayleiskaava-alueen tuulivoima- ja luontoselvitykset, 52 500 euroa
 • Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven tuulivoima 2030, 31 500 euroa
 • Pieksämäen kaupunki, Pieksämäen tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen, 49 000 euroa
 • Porin kaupunki, Porin kaupungin alueen tuulivoimahankkeiden jatkokehittäminen: Lammin ja Jakkuvärkin tuulivoimapuistot, 35 000 euroa
 • Kajaanin kaupunki, Kajaanin kaupungin tuulivoimastrategia, 50 400 euroa

Lisätietoja

Asiantuntija Soile Hartikka 
p. 0295 250 079
soile.hartikka@gov.fi

Ympäristöneuvos Sanna Jylhä, 
p. 0295 250 233
sanna.jylha@gov.fi


 • Tulosta sivu