Luontokunnat-verkosto

Kunnilla on kykyä ja halua huolehtia alueensa luonnon monimuotoisuudesta. Luontokunnat-verkosto on perustettu tukemaan kuntia niiden luontotyössä sekä mahdollistaa verkostoitumista muiden kuntien kanssa. Luontokunnat-verkosto tehostaa kuntien lumo-työtä ja edistää hyvien käytäntöjen omaksumista esim. vieraslajien torjunnassa ja luontoarvojen huomioimista kaavoituksessa.

Kaupunkipuro
Viheralueet kuntien ja kaupunkien ytimessä lisäävät kuntalaisten viihtyvyyttä. Kuva Riku Lumiaro.

Verkosto tukee ja kehittää kuntien toimintaa

Ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Kunnat tekevät lukuisia toimenpiteitä monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi mm. toteuttamalla suojeluhankkeita, kunnostamalla vesistöjä, perustamalla kaupunkipuistoja, uudistamalla metsien ja viheralueiden hoitokäytäntöjä, hyödyntämällä luontopohjaisia ratkaisuja kaupunkirakenteessa, tekemällä erilaisia kokeiluita ja luontokartoituksia sekä ottamalla luontoasiat huomioon maankäytön suunnittelussaan. Kunnilla on myös tärkeä rooli luontotietoisuuden lisääjänä.

Luontokunnat-verkoston toimenpiteet vuosina 2020-2022

 • Perustetaan ja ylläpidetään sähköpostilistaa kuntien edustajista, jotka ovat kiinnostuneet verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia luonnon monimuotoisuudesta. Mukana olevista kunnista nimetään yhteyshenkilö verkostoon.
 • Perustetaan verkostoa kehittävä ohjausryhmä.
 • Toiminnan vakiintuessa mukana oleviin kuntiin perustetaan poikkihallinnollinen työryhmä. Sen tavoitteena on edistää kunnan sisäistä yhteistyötä niin, että verkostossa toimivan kunnan edustajan näkemykset edustavat koko kunnan näkemystä.
 • Perustetaan alueellisia yhteistyöverkostoja esimerkiksi maakunnittain.
 • Toiminnan vakiintuessa kunnat päättävät, muodostetaanko kansallinen yhteistyöverkosto, jossa jäsenkunnalla on selkeät, valtuuston kuntastrategiassa tai erillisessä lumo-strategiassa hyväksymät lumo-tavoitteet sekä toimintasuunnitelma, johon sisältyviä toimenpiteitä seurataan ja niistä raportoidaan.
 • Luodaan yhdessä kuntien kanssa toiminnalle porrastetut kriteerit ja tavoitteet.
 • Luodaan verkostolle graafinen ilme.
 • Perustetaan toiminnan tueksi verkkosivusto hyödyntäen jo olemassa olevia kunnille tuttuja verkkosivustoja tai tekemällä verkostolle oma erillissivusto.
 • Tehdään yhteistyötä muiden verkostojen kanssa sekä edistetään kuntien ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä.
 • Järjestetään tapaamisia/seminaareja (2krt/vuosi), joissa kuntien edustajat voivat esitellä hyviä käytäntöjään ja tutustua toisiinsa.
 • Tuotetaan uutiskirjeitä, jotka tarjoavat tuoreimman tiedon siitä, mikä verkostossa ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa on ajankohtaista.
 • Tarjotaan temaattisia koulutuksia ja seminaareja, jotka toteutetaan verkossa tai lähiopetuksena.
 • Perustetaan keskustelualusta.
 • Kannustetaan kuntia hyödyntämään kansalaishavainnointia luontotiedon keräämisessä.
 • Tuetaan kuntia viestinnässä ja markkinoinnissa. Nostetaan hyviä esimerkkejä verkoston sivustolle ja julkaistaan tiedotteita verkoston toiminnasta. Viestitään verkoston toiminnasta ja kuntien toimista sosiaalisessa mediassa.
 • Tuetaan kuntia tarpeen mukaan myös alan kansainvälisessä verkostoitumisessa.

Suomen ympäristökeskus ja Kuntaliitto koordinoivat toimintaa, mutta kunnat vastaavat siihen liittyvän kuntatason tiedon tuottamisesta. Kunnilta edellytetään tiedonvaihtoa myös oman kunnan suuntaan. Osallistuminen vaatii kunnalta aktiivista panostamista yhteistyöhön ja kunnan toimintojen kehittämistä.

 

 

Julkaistu 18.9.2020 klo 10.44, päivitetty 13.6.2022 klo 10.57
 • Tulosta sivu